1983 నుండి ప్రపంచం అభివృద్ధి చెందడానికి మేము సహాయం చేస్తాము

ఆక్టోగాన్లాక్ వికర్ణ కలుపు