1983 నుండి ప్రపంచం అభివృద్ధి చెందడానికి మేము సహాయం చేస్తాము

జపనీస్ ఫ్రేమ్ పరంజా