1983 నుండి ప్రపంచం అభివృద్ధి చెందడానికి మేము సహాయం చేస్తాము

అమెరికన్ ఫ్రేమ్